1เดือนกับประสบการณ์ที่อยู่ในใจ

Visit www.moblyng.com to make your own!

ข้อปฎิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงให้เรียบร้อยทุกครั้ง
2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฎิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับ
บัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศอีกครั้งหนึ่ง
4. ต้องเชื่อผู้บังคับบัญชาและปฎิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกงาน
6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกงาน และ
มอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงลายมือชื่อกำกับทุก
สัปดาห์
7. เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปนิเทศก์

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551

..........

สวัสดีคราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น