1เดือนกับประสบการณ์ที่อยู่ในใจ

Visit www.moblyng.com to make your own!

ข้อปฎิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงให้เรียบร้อยทุกครั้ง
2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฎิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับ
บัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศอีกครั้งหนึ่ง
4. ต้องเชื่อผู้บังคับบัญชาและปฎิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกงาน
6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกงาน และ
มอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงลายมือชื่อกำกับทุก
สัปดาห์
7. เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปนิเทศก์

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

โรงพยาบาลราชบุรี


1.หน่วยงานโรงพยาบาลราชบุรี
........โรงพยาบาลราชบุรี.........
........ฝ่ายเวทนิทัศนโสตทัศนูปกรณ์........

2.ปรัชญาวิสัยทัศน์
.......วิสัยทัศน์........
เป็นเครือข่ายขริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อประชาชน
................(ประชาชนมีส่วนร่วมคิด,ทำ,สนับสนุน).............

3.อำนาจหน้าที่
........หน่วยงานโรงพยาบาลราชบุรี.มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้.......
........ พันธกิจ.......
1. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพทุกระดับแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ
เพื่อประชาชนในเขตอำเภอเมืองราชบุรี
2. พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลราชบุรี ให้สามารถบริการสุขภาพ
ระดับตติยภูมิชั้นสูง ได้อย่างมีคุณภาพเพื่อประชาชนในเขตสาธารณสุขที่ 6 และ 7
3. ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

4.จำนวนบุคลากร
บุคลากรในหน่วยงาน โรงพยาบาลราชบุรี ประกอบไปด้วย
แพทย์ 129 คน
ทันตแพทย์ 9 คน
เภสัชกร 28 คน
พยาบาลทุกระดับ 623 คน
นักรังสีการแพทย์ 2 คน
นักกายภาพบำบัด 7 คน
นักเทคนิคการแพทย์ 13 คน
นักสังคมสงเคราะห์ 5 คน
บุคลากรอื่นๆ 122 คน

5.ยุทธศาสตร์
1. บริการทรัพยากรของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับการบริการ
3. พัฒนาบริการเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาพดี
4. เพิ่มคุณภาพของระบบงานมุ่งสู่มาตรฐานการบริการสุขภาพ
5. พัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมกับงานและสามารถสร้างนวัตกรรม

6.ค่านิยม
สามัคคี พัฒนา เมตตา เพื่อประชาชน
.......ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี.......
นพ. ธนินทร์ พันธุเตชะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น